การเปลี่ยนสินค้า

1. ข้อมูลการคืนสินค้า

กรุณาติดต่อกับเราก่อนทุกครั้ง แจ้งถึงปัญหาและเหตุผลของการคืนสินค้า กรุณาถ่ายรูปสินค้าที่จะส่งคืนเพื่อประกอบการพิจารณาของเรา


2. เราไม่รับการคืนสินค้าในกรณีต่อไปนี้:

1) สินค้าที่ไม่ได้ซื้อมาจากเรา

2) ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการเปิดใช้แล้วหรืออยู่ในสภาพไม่สมบรูณ์อันเนื่องมาจากการกระทำของลูกค้าเอง

3) สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมาจากการส่งคืนของลูกค้า

4) ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า

5) เกิดความผิดพลาดจากการที่ลูกค้าสั่งสินค้าผิดด้วยตัวเอง


3. การส่งสินค้าคืน

กรุณาส่งสินค้ากลับคืนโดยเร็วที่สุด และต้องไม่เกิน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าแล้ว โปรดแพ็คสินค้าให้แน่นหนา เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลให้เราไม่สามารถรับคืนสินค้าได้


4. ค่าใช้จ่ายจากการส่งสินค้าคืน

ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้าด้วยตัวเอง ยกเว้น กรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของเรา เรายินดีรับผิดชอบทุกค่าใช้จ่ายตั้งแต่ค่าอุปกรณ์ จนถึงค่าจัดส่งสินค้าทั้งหมด

เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ